พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรื่องของชีวิต เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรม

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมากมาย มีที่จอดรถ ที่สะดวกแกการแวะสักการะบูชา

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจึงนิยมไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

ที่อยู่ : ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/13C8z3bGPfh4D2Pb9
เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.…

อ่านต่อ →